Behandling

Behandlingsprogrammen skiljer sig åt beroende på den enskilda klientens behandlingsbehov och uppdrag.

Behandlingsprogram: KBT-inriktad samtalsbehandling, missbruk/beroendebehandling, KBT-grupp gällande Återfallsprevention, Ångesthantering, Känslogrupp, Mindfulness, Sömnskola, Stresshantering, ADHD-skola samt enskilda terapeutiska samtal varje vecka.

Till detta kommer sociala aktiviteter for träning kring socialt samspel.

All behandling sker efter uppdrag och egen behandlingsplan men där våra dagliga gruppbehandlingar utgör stommen i behandlingsprogrammet.

Därutöver har man återkommande aktiviteter samt individuella fritidsaktiviteter.

Samtal

Behandlingen utgår från samtal, både individuella och i grupp. Dessa samtal innefattar bearbetning av missbruksproblematiken samt de psykiska svårigheterna utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. I tillitsfulla relationer och i en drogfri miljö söker vi tillsammans nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet. Vår teoretiska utgångspunkt är hämtad från Miljöterapi, Motiverande samtal (MI) samt Kognitiv beteendeterapi.

KBT-samtalsterapi hjälper klienten att bryta ned problem i mindre, mer hanterbara delar. Vilket gör det lättare att se hur de hänger samman och hur det påverkar honom/henne. Hur klienten förhåller sig till problemet kan påverka honom bade känslomässigt och fysiskt.

Samtalsterapi med KBT kan hjälpa klienten att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. När man medvetandegör dessa faktorer, går det att påverka dem. Samtalsterapin vi erbjuder, syftar till stor del att klienten får insikter för hjälp till självhjälp, så att klienten alltmer självständigt klarar av att hantera utmaningar i tillvaron.

Social planering

Vi arbetar också med klientens sociala sammanhang, nätverk och familj. Vi erbjuder möjligheter till nätverksmöten med familj eller annat nätverk. Social planering kan även innefatta frågor om boende, ekonomi, sysselsättning och fritid. Familj och barn kan gärna komma pa besök.

Friskvård

Efter ett långvarigt missbruk kan det uppstå spänningar i kroppen. Man har även missbrukat sin kropp. Därför finns det varje vecka möjlighet till taktil beröring och avslappning. Detta ar ett behandlingsinslag som många mår väl av speciellt vid nedtrappning av läkemedel, men även for depression och ångestbearbetning.

Fysisk träning ingår i behandlingen. Vi använder oss av närliggande träningsmöjligheter som gym, simhall, ridskola och natur.

Resursboende

Som ett led i behandlingen och en väg ut mot normalisering kan vi under en tid erbjuda ett resursboende. Klienten bor i en av IMIS lägenheter med allt vad det innebär.

Eftervård

Efter avslutad heldygnsvård kan vi erbjuda eftervård. Som klient kan man i ett utslussningsskede vara inskriven på deltid eller i dagvård.

Vi är med och överfor till andra vårdsinstanser så att behandlingsprocessen inte behöver stanna upp utan ses som en fortsättning.