Behandling

Behandlingsprogrammen skiljer sig åt beroende på den enskilda klientens behandlingsbehov och uppdrag.

Behandlingsprogram: MI-inriktad samtalsbehandling, missbruk/beroendebehandling, KBT-grupp gällande Återfallsprevention, Ångesthantering, Känslogrupp, Sömnskola, Stresshantering, ADHD-skola samt enskilda MI och kontaktmannasamtal varje vecka. 

Vid djupare bearbetning finns möjlighet till enskilda terapisessioner med KBT-terapeut. Detta kräver att man haft en viss tids drogfrihet samt att klienten ges tid för att genomföra terapin.

Till detta kommer sociala aktiviteter for träning kring socialt samspel.

All behandling sker efter uppdrag och egen behandlingsplan men där våra dagliga gruppbehandlingar utgör stommen i behandlingsprogrammet.

Därutöver har man återkommande aktiviteter samt individuella fritidsaktiviteter.

Samtal

Behandlingen utgår från samtal, både individuella och i grupp. Dessa samtal innefattar bearbetning av missbruksproblematiken samt de psykiska svårigheterna utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. I tillitsfulla relationer och i en drogfri miljö söker vi tillsammans nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet. Vår teoretiska utgångspunkt är hämtad från Miljöterapi, Motiverande samtal (MI) samt Kognitiv beteendeterapi.

Samtal med MI som grund kan hjälpa klienten att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. När man medvetandegör dessa faktorer, går det att påverka dem. Samtalen vi erbjuder, syftar till stor del att klienten får insikter för hjälp till självhjälp, så att klienten alltmer självständigt klarar av att hantera utmaningar i tillvaron.

Social planering

Vi arbetar också med klientens sociala sammanhang, nätverk och familj. Vi erbjuder möjligheter till nätverksmöten med familj eller annat nätverk. Social planering kan även innefatta frågor om boende, ekonomi, sysselsättning och fritid. Familj och barn kan gärna komma på besök.

Friskvård

Efter ett långvarigt missbruk kan det uppstå spänningar i kroppen. Man har även missbrukat sin kropp. Detta ar ett behandlingsinslag som många mår väl av speciellt vid nedtrappning av läkemedel, men även for depression och ångestbearbetning.

Fysisk träning ingår i behandlingen. Vi använder oss av närliggande träningsmöjligheter som gym, simhall och natur. IMIS har egna hästar och där det finns möjlighet för brukaren att rida, ta lektioner eller göra praktik.

Resursboende

Som ett led i behandlingen och en väg ut mot normalisering kan vi under en tid erbjuda ett resursboende. Klienten bor i en av IMIS lägenheter med allt vad det innebär.

Eftervård

Efter avslutad heldygnsvård kan vi erbjuda eftervård. Som klient kan man i ett utslussningsskede vara inskriven på deltid eller i dagvård.

Vi är med och överför till andra vårdsinstanser så att behandlingsprocessen inte behöver stanna upp utan ses som en fortsättning.

Psykisk ohälsa

Terapi

 • Grupp
 • MI
 • Individuell KBT-terapi 

Omvårdnad

 • Inventering psykiskt status
 • Konsultläkare psykiatri
 • Sjuksköterska
 • HSL

Social rehabilitering

 • Ekonomisamtal / Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Studier/praktik
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Resurslägenheter
 • ADL-träning

Hälsa

 • Medveten närvaro / Mindfulness
 • Avspänning
 • Fysisk aktivite

Beroende/missbruk

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Beroendelära
 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Individuell terapi
 • Medveten närvaro / Mindfulness

Fysisk hälsa

 • Friskvård
 • Strukturerade promenader
 • Simning, innebandy, ridning
 • Yoga (vid intresse)