Utredning

IMIS erbjuder ett 16 veckors program där en neuropsykiatrisk utredning ligger som grund, men där vi också har fokus på den individuella förändringsprocessen. Utredningstiden är indelad i tre faser, nedtrappning/stabilisering, utredning och eventuell medicininställning/justering. Under hela utredningstiden ingår klienten i behandlingsprogrammet utifrån individuell inriktning.

Utredningstiden är uppdelad enligt följande:

Nertrappning/stabilisering

Att tillsammans med klienten genomföra en nedtrappning av läkemedel utifrån patientens egna förutsättningar. Under tiden erbjuds stöd och information for att underlätta eventuella abstinensbesvär samt för att förhindra återfall.

Behandlingen bedrivs med klienten i fokus och vår strävan är att kontakten oss emellan grundas på ömsesidighet och respekt. Under denna tid görs också en kartläggning i form av ASI, ADDIS, KASAM m.fl.

Neuropsykiatriska utredning

Utredningen genomförs av Psykiater (och ansvarig läkare på IMIS) samt Psykolog. Båda har gedigen erfarenhet av Neuropsykiatriska utredningar sedan drygt 10 år tillbaka. Utredningen går till enligt följande:

Inledande samtal av läkare kring utredningsinnehåll. Genomgång av tidigare psykiatriska kontakter inklusive journalgenomgång.

Utvecklingsanamnes. Anhörigintervju kring barndom (inklusive adekvata formulär). Genomgång av NP-relevanta frågeformulär.

Bedömning av kognitiva funktioner (t.ex. koncentrationsförmåga, minne, exekutiva funktioner, begåvningsnivå samt problemlösningsförmåga) med WAIS-4 och ev. andra test.

Återkoppling till klient. Utredningsrapport inklusive diagnoskodning enligt DSM-5.

Medicininställning/justering

Efter utredning, om klienten erhållit diagnos, så börjas eventuell inställelse av medicinering. Inställelse av Metylfenidat tar ca 6-8 veckor om detta sker utan biverkningar. I samband med inställelse kontrolleras blodtryck, vikt och klienten skattas kontinuerligt utifrån effekt av medicinen.